Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN DE ACADEMIE VOOR LEADERSHIP EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS

Artikel 1 Definities

 1. a)  "Academie voor Leadership": Academie voor Leadership of AvL
 2. b)  "Opleiding": een door de Academie voor Leadership georganiseerde cursus, training, leergang en/of andere onderwijsvorm.
 3. c)  “Open inschrijving”: Opleidingen waarbij deelnemers vanuit verschillende organisaties kunnen deelnemen.
 4. d)  "Incompany opleiding": een door de Academie voor Leadership in opdracht van een derde georganiseerde opleiding.
 5. e)  "Deelnemer": iedere persoon die deelneemt aan een (incompany) opleiding.
 6. f)  "Opdrachtgever": Contractant voor incompany opdrachten.
 7. g)  "Aanmelding": inschrijving van Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen Academie voor Leadership en Deelnemer.
 8. h)  "Aankondiging": door Academie voor Leadership ten behoeve van Aanmelding opgestelde voorlopige informatie ten aanzien van de organisatie en de inhoud van een Opleiding.
 9. i)  "Cursusmateriaal": al het materiaal dat de Academie voor Leadership in het kader van een Opleiding aan Deelnemer ter beschikking stelt.
 10. j)  "Schriftelijk": (tevens) per fax, email, internet of ander elektronisch medium.
 11. k)  “Ondertekening”: het plaatsen van een handgeschreven handtekening, gescande handtekening dan wel een digitale handtekening.
 12. l)  “Digitale handtekening” het digitaal plaatsen van een handtekening doormiddel van het schrijven van een handtekening met behulp van een computermuis op een elektronisch formulier.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. a)  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de  Academie voor Leadership enerzijds en Deelnemer anderzijds en maken daarvan deel uit.
 2. b)  Door Aanmelding aanvaardt Deelnemer deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van de Academie voor Leadership.
 3. c)  Uitsluiting van (delen van) deze algemene voorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend na schriftelijke instemming van de Academie voor Leadership geschieden.

Artikel 3 Aanmelding/Opdrachtverstrekking 3.1. Aanmelding:

 1. a)  Aanmelding voor een Opleiding geschiedt door middel van het inschrijfformulier voor de desbetreffende Opleiding. Het inschrijfformulier dient ingevuld en ondertekend per post, fax, email of ander elektronisch medium aan de Academie voor Leadership te worden verzonden.
 2. b)  Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht Deelnemer en/of een derde die jegens Deelnemer is gehouden tot betaling, zich tot betaling van het cursusgeld.
 3. c)  Inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen geld gerestitueerd.
 4. d)  Ondertekening van het inschrijfformulier doormiddel van een gescande of digitale

handtekening wordt gelijk gesteld met een handgeschreven handtekening en is voldoende betrouwbaar in de zin van artikel 3:15a lid 1 BW.

3.2. Opdrachtverstrekking incompany:

a) Opdrachtverstrekking bij incompany opdrachten geschiedt door middel van een voorstel vanuit De Academie voor Leadership en een akkoordverklaring vanuit de Opdrachtgever. De akkoordverklaring kan zowel mondeling als schriftelijk per post, fax, email of ander elektronisch medium worden verstrekt.

Artikel 4 Deelnemers bij open inschrijving en incompany opdrachten

a) De Academie voor Leadership kan aan Deelnemers toelatingseisen stellen voor Opleidingen, bijvoorbeeld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring. Ook kan de Academie voor Leadership een termijn voor inschrijving stellen en/of grenzen stellen aan het aantal Deelnemers aan een Opleiding.

Artikel 5 Nakoming

 1. a)  De Academie voor Leadership is gerechtigd bij het organiseren van een Opleiding af te wijken van de Aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij de Opleiding onverkort uitvoert zoals aangekondigd.
 2. b)  In geval van wijziging(en) zal de Academie voor Leadership zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de Opleiding.
 3. c)  Naar aanleiding van verandering(en) van een Opleiding kan wijziging van onder andere prijs en aan te leveren cursusmateriaal optreden. Deelnemer zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 6 Betaling

 1. a)  Betaling van het cursusgeld geschiedt in één termijn. Zodra het verschuldigde cursusgeld wordt gefactureerd, zal Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derde, het gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldoen.
 2. b)  De Academie voor Leadership behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor betaling te verlangen.
 3. c)  In het geval dat de Academie voor Leadership kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van Deelnemer of de in artikel 6a bedoelde derde.

Artikel 7 Annulering

 1. a)  In het geval de omstandigheden hiertoe nopen of het aantal aanmeldingen voor een opleiding onvoldoende is, kan de Academie voor Leadership de Opleiding annuleren. Zij informeert Deelnemers hieromtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie weken voor aanvang van de Opleiding. In geval van annulering worden reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.
 2. b)  Deelnemer heeft een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving. Bij schriftelijke annulering binnen deze bedenktermijn zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Indien Deelnemer binnen deze bedenktermijn (gedeeltelijk) heeft deelgenomen aan de Opleiding, zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 3. c)  Voor zover de Academie voor Leadership verplichtingen heeft aangegaan ten aanzien van accommodatiekosten, worden deze kosten wel doorberekend aan de deelnemer.
 4. d)  Indien Deelnemer het door hem/haar aan de Academie voor Leadership verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal De Academie voor Leadership het hem/haar toekomende bedrag, met inachtneming van artikelen 7b en 7c, aan Deelnemer terugbetalen op een door Deelnemer aangewezen bank- of girorekening.
 5. e)  Bij verhindering van Deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan de Academie voor Leadership is meegedeeld. In geval er toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een Opleiding dient de vervanger expliciet door de Academie voor Leadership te worden toegelaten.
 6. f)  Bij verhindering kan Deelnemer ook ervoor kiezen zijn inschrijving eenmaal uit te stellen tot de eerstvolgende editie van de Opleiding. De Academie voor Leadership kan onder verwijzing naar artikelen 5 en 7a niet garanderen dat de Opleiding ook daadwerkelijk doorgang zal vinden of ongewijzigd wordt aangeboden. In dit geval dient de betaling wel te worden voldaan als zou Deelnemer de editie volgen waarvoor deze zich in eerste instantie heeft aangemeld.

Artikel 8 Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

 1. a)  Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de Academie voor Leadership verzorgde opleiding en/of Cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van de Academie voor Leadership en/of de docent(en) van de betreffende Opleiding.
 2. b)  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.
 3. c)  De Academie voor Leadership is niet aansprakelijk voor schending van auteursrechten van docenten, trainers, moderatoren, deelnemers, opdrachtgevers of andere betrokkenen aan de opleiding.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

 1. a)  Tenzij Deelnemer daartegen bezwaar heeft gemaakt, verstrekt de Academie voor Leadership desgevraagd inzage in de deelnemersadministratie aan derden die belast zijn met de controle van de kwaliteit van de opleidingen. Na controle worden deze gegevens door het betreffende onderzoeksbureau vernietigd.
 2. b)  Alle informatie van Deelnemer wordt door de Academie voor Leadership en haar docenten en moderatoren vertrouwelijk behandeld en zijn niet toegankelijk voor of worden verstrekt aan derden, anders dan in punt a benoemd.
 3. c)  De door de Academie voor Leadership ingezette docenten en moderatoren onderkennen de vertrouwelijkheid van de door de Deelnemer verstrekte informatie en/of gegevens en zullen hiermee zorgvuldig omgaan.
 4. d)  Tenzij Deelnemer schriftelijk uitdrukkelijk afziet van toestemming zal de Academie voor Leadership zijn of haar gegevens bewaren/gebruiken voor toekomstige informatieverstrekking.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. a)  De docenten van de Academie voor Leadership stellen het Cursusmateriaal en hun adviezen zorgvuldig samen. De Academie voor Leadership staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit Cursusmateriaal en de adviezen. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op Cursusmateriaal, en/of informatie, en/of adviezen of op andere wijze in het kader van een Opleiding verstrekt, is uitgesloten.
 2. b)  Aansprakelijkheid van de Academie voor Leadership voor eventuele schade die Deelnemer lijdt als gevolg van annulering van (delen van) een Opleiding is eveneens uitgesloten.
 3. c)  Indien Deelnemer schade lijdt waarvoor de Academie voor Leadership aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van de Academie voor Leadership te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de vergoeding die Deelnemer op basis van de overeenkomst met De Academie voor Leadership is verschuldigd.

Artikel 11 Beëindiging

 1. a)  De Academie voor Leadership kan de overeenkomst met Deelnemer en/of Opdrachtgever beëindigen in geval Deelnemer en/of Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en deze verplichting, na hiertoe door de Academie voor Leadership te zijn aangemaand, niet alsnog nakomt.
 2. b)  Indien Deelnemer op enigerlei wijze het gebruikelijke verloop van een Opleiding verstoort, kan de Academie voor Leadership hem/haar van verdere deelname uitsluiten. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.

Artikel 12

a) Indien de Academie voor Leadership geen beroep kan doen op (een gedeelte van) een bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven zij voor het overige van toepassing.

Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen

Op alle overeenkomsten met de Academie voor Leadership is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.